Hàm Index – Hàm trả về giá trị trong một mảng trên Excel và Google Sheets - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hàm Index – Hàm trả về giá trị trong một mảng trên Excel và Google Sheets

pgdsathay
pgdsathay 07/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Hàm Index – Hàm trả về giá trị trong một mảng trên Excel và Google Sheets.

Hàm INDEX (được sử dụng cả trong Excel và Google Sheets) là hàm trả về giá trị của 1 ô trong một mảng ô bao gồm nhiều dòng và cột. Việc sử dụng hàm INDEX sẽ giúp bạn lấy tham chiếu tới một giá trị trong một bảng khi biết chỉ mục số dòng và cột cần lấy.

Có 2 dạng hàm Index mà bạn có thể sử dụng là hàm INDEX dạng mảng và INDEX dạng tham chiếu. Trong bài viết này, VietJack sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng cả 2 dạng hàm Index này.

Bạn đang xem: Hàm Index – Hàm trả về giá trị trong một mảng trên Excel và Google Sheets

Cách sử dụng INDEX dạng mảng (trên Excel và Google Sheets)

Cú pháp hàm INDEX:

INDEX(array, row_num, [column_num])

Trong đó:

  • array: là phạm vi ô hoặc một hằng số mảng, giá trị này là bắt buộc. Nếu mảng này chứa 1 hàng hoặc 1 cột thì đối số row_numcolumn_num tương ứng sẽ là tùy chọn không cần phải nhập. Nếu mảng này có chứa nhiều hàng và nhiều cột thì bắt buộc phải có đủ cả 2 đối số row_numcolumn_num.
  • row_num: đối số này là bắt buộc. Đây là giá chị hàng trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. Nếu row_num được bỏ qua thì giá trị column_num là bắt buộc.
  • column_num: đối số này không bắt buộc nếu mảng chỉ chứa 1 hàng hoặc 1 cột. Đây là giá trị cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị.

Ví dụ về hàm INDEX:

Bạn có một bảng dữ liệu như hình dưới đây:

Ví dụ về hàm Index trong Excel và Google Sheets

Nếu bạn muốn biết người có STT là 3 thuộc phòng ban gì thì câu lệnh tham chiếu INDEX như sau:

=INDEX(B4:D9,4,3)

Kết quả sẽ ra như sau:

Kết quả hàm INDEX trả về trong Excel

Cách sử dụng Index dạng tham chiếu (chỉ có trên Excel)

Cú pháp hàm INDEX dạng tham chiếu:

INDEX(reference, row_num, [column_num], [area_num])

Trong đó:

  • reference: là đối số bắt buộc. Vùng tham chiếu tới một hoặc nhiều phạm vi ô. Nếu bạn muốn chọn một phạm vi không liền kề làm tham chiếu, hãy đặt tham chiếu trong dấu ngoặc đơn. Nếu mỗi vùng trong tham chiếu chỉ chứa một hàng hoặc cột, thì row_num hoặc column_num tương ứng là tùy chọn. Ví dụ, đối với tham chiếu chỉ có một hàng, hãy dùng INDEX (reference,,column_num).
  • row_num: là đối số bắt buộc. Đây là số hàng từ đó trả về một tham chiếu.
  • column_num: là tùy chọn không bắt buộc. Đây là số cột từ đó trả về một tham chiếu.
  • area_num: là tùy chọn không bắt buộc. Chọn một phạm vi trong tham chiếu để trả về giao điểm của row_numcolumn_num. Khu vực đầu tiên được chọn hoặc nhập là đánh số 1, thứ hai là 2… Nếu area_num được bỏ qua thì mặc định hàm sẽ lấy vùng 1. Các vùng được liệt kê ở đây tất cả đều phải nằm trên một trang tính, nếu không sẽ gây ra lỗi #VALUE!
    Ví dụ: nếu reference mô tả các ô (A1:B4,D1:E4,G1:H4), area_num 1 là phạm vi A1:B4, area_num 2 là phạm vi D1:E4 và area_num 3 là phạm vi G1:H4.

Ví dụ về hàm INDEX dạng tham chiếu:

Bạn có một bảng dữ liệu như hình dưới đây:

Ví dụ về hàm INDEX dạng tham chiếu trên Excel

Với 2 vùng tham chiếu là B5:D8 và B10:D13, để lấy dữ liệu tổng số của hàng 2 cột 3 trong vùng B10:D13 ta làm công thức như sau:

INDEX((B5:D8,B10:D13),2,3,2)

Kết quả thu được là như sau:

Ví dụ về hàm INDEX dạng tham chiếu trên Excel

Hàm INDEX trên Excel có thể giúp bạn tham chiếu đến bất kỳ ô nào trên bảng tính Excel, tuy vậy hàm này thường được sử dụng kèm theo một số hàm khác thì có hiệu quả hơn. Trên thực tế hàm MatchChoose trong Excel thường được sử dụng kèm với hàm này. Trong bài viết sau, VietJack sẽ giới thiệu tới bạn cách sử dụng hàm Match. Mong các bạn đón xem!

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post