Hàm MAX trong Excel - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hàm MAX trong Excel

pgdsathay
pgdsathay 27/04/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Hàm MAX trong Excel.

Hàm MAX là một trong số hàm tính cơ bản trong Microsoft Excel. Dưới đây là những công thức, cách dùng và ví dụ cách dùng hàm MAX trong Excel.

Ví dụ cách dùng hàm MAX trong Excel
Ví dụ cách dùng hàm MAX trong Excel

Hướng dẫn dùng hàm MAX trong Excel

Hàm MAX trong Excel trả về giá trị số lớn nhất của dữ liệu được cung cấp. Hàm Excel này bỏ qua các ô trống, giá trị text và logic TRUE & FALSE.

Bạn đang xem: Hàm MAX trong Excel

 • Mục đích: Tính giá trị lớn nhất
 • Giá trị trả về: Giá trị lớn nhất trong tập giá trị cần tính
 • Công thức: =MAX (number1, [number2], …). Trong đó:
  • Number1 – Số, tham chiếu tới giá trị số hoặc phạm vi chứa giá trị số.
  • Number 2 – (tùy chọn) số, tham chiếu tới giá trị số hoặc phạm vi chứa giá trị số.
 • Hỗ trợ Excel 2003 trở lên

Lưu ý khi dùng hàm MAX

Hàm MAX trả về giá trị số lớn nhất trong tập dữ liệu được cung cấp. Hàm Excel này có thể được dùng để tìm giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu số bất kỳ. Ví dụ, MAX có thể trả về thời gian người về chậm nhất trong một cuộc đua, ngày mới nhất, phần trăm lớn nhất, nhiệt độ cao nhất hoặc doanh số cao nhất.

Hàm MAX tính nhiều đối số dưới dạng number1, number2, number3…, lên tới 255 đối số. Chúng có thể là hằng số cố định, một tham chiếu ô, một dãy hay trong kết hợp bất kỳ. MAX bỏ qua các ô trống, giá trị text và logic TRUE và FALSE.

Ví dụ cách dùng hàm MAX trong Excel

Xét ví dụ trong hình minh họa ở trên, hàm MAX trả về giá trị số lớn nhất trong tập dữ liệu được cung cấp:

=MAX(12,17,25,11,23) // kết quả: 25

Hàm MAX có thể chấp nhận các giá trị dưới dạng từng đối số hoặc trong phạm vi hay mảng:

=MAX(5,10)
=MAX(A1,A2,A3)
=MAX(A1:A10)
=MAX(A1:A10,C1:C10)

MAX bỏ qua các giá trị logic và số được nhập dưới dạng text, trừ khi chúng được cung cấp dưới dạng đối số:

=MAX(-1,TRUE) // kết quả: 1
=MAX(-1,TRUE,"3") // kết quả: 3

Lưu ý khi dùng hàm MAX trong Excel

 • Các đối số có thể được cung cấp dưới dạng số, tên, mảng hoặc thạm chiếu.
 • MAX chấp nhận tối đa 255 đối số. Nếu chúng không chứa số, MAX trả về 0.
 • MAX bỏ qua các ô trống, giá trị text, TRUE và FALSE theo tham chiếu.
 • MAX sẽ đánh giá các số dưới dạng text và giá trị logic được cung cấp trực tiếp dưới dạng các đối số.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post