Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Bạn đang xem: Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

———————-

Số: 61/2011/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
––––––––––––––––––––

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ về việc quản lý thức ăn chăn nuôi;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ký hiệu: QCVN 01 – 77: 2011/BNNPTNT.

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi – Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi.

Ký hiệu: QCVN 01 – 78: 2011/BNNPTNT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– Chi cục Thú y các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– Các Cục, Vụ, Viện, Trường Đại học
thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Công báo, Website Chính phủ; Website Bộ NN&PTNT;
– Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
– Lưu: VT, KHCN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Bùi Bá Bổng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post