Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non

pgdsathay
pgdsathay 07/11/2022

Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT

Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non

Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

Bạn đang xem: Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________

Số: 49/2011/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non

_________________________

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2011.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Uỷ ban VHGD -TNTN&NĐ của Quốc hội;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
– Ban Tuyên giáo TW;
– Bộ Tư pháp (Cục K.tra VBQPPL);
– Công báo;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Lưu VT, Vụ PC, Cục NG&CBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã kí)

Nguyễn Thị Nghĩa

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post