Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề

pgdsathay
pgdsathay 08/11/2022

Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề

Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí – Mỹ thuật ứng dụng – Kế toán, kiểm toán – Công nghệ thông tin.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Bạn đang xem: Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề

________________

Số: 21/2011/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung
trình độ Cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Công nghệ
kỹ thuật cơ khí – Mỹ thuật ứng dụng – Kế toán, kiểm toán – Công nghệ thông tin

_____________________________

Căn cứ Luật Dạy nghề, ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ – CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ – BLĐTBXH, ngày 06 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy định về chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề;

Căn cứ kết quả thẩm định của các Hội đồng thẩm định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: Cắt gọt kim loại; Hàn; Lắp đặt thiết bị cơ khí; Sửa chữa máy tàu thuỷ; Công nghệ ô tô; Điện công nghiệp; Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị mạng máy tính; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc;

Xét đề nghị của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề và trình độ Cao đẳng nghề đối với các nghề trên như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng:

Thông tư này quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề và chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề để áp dụng đối với các trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề, trường Đại học, trường Cao đẳng và trường Trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) công lập và tư thục có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề được quy định tại Thông tư này;

Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề và trình độ Cao đẳng nghề quy định tại Thông tư này không bắt buộc áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Chương trình khung quy định tại Thông tư này bao gồm:

1. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “ Cắt gọt kim loại” (Phụ lục 1).

2. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “ Quản trị mạng máy tính” (Phụ lục 2).

3. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “ Lắp đặt thiết bị cơ khí” (Phụ lục 3).

4. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “ Sửa chữa máy tàu thủy” (Phụ lục 4).

5. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “ Công nghệ ô tô” (Phụ lục 5).

6. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “ Điện công nghiệp” (Phụ lục 6).

7. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “ Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy” (Phụ lục 7).

8. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “ Gia công và thiết kế sản phẩm mộc” (Phụ lục 8).

9. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “ Hàn” (Phụ lục 9).

10. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “ Kế toán doanh nghiệp” (Phụ lục 10).

Điều 3. Trách nhiệm xây dựng chương trình dạy nghề:

Căn cứ quy định tại Thông tư này, Hiệu trưởng các trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề, trường Đại học, trường Cao đẳng và trường Trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này tổ chức xây dựng, thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề của trường.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2011 và thay thế cho các Quyết định 29/2007/QĐ-BLĐTBXH, 33/2007/QĐ-BLĐTBXH, 11/2008/QĐ-BLĐTBXH, 14/2008/QĐ-BLĐTBXH, 23/2008/QĐ-BLĐTBXH, 23/2008/QĐ-BLĐTBXH, 30/2008/QĐ-BLĐTBXH, 33/2008/QĐ-BLĐTBXH, 43/2008/QĐ-BLĐTBXH, 47/2008/QĐ-BLĐTBXH và Quyết định 49/2008/QĐ- BLĐTBXH. Những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị – Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề, trường Đại học, trường Cao đẳng và trường Trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ Trung cấp nghề và trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung uơng của các đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Công báo Website Chính phủ (2 b);
– Lưu Vụ Pháp chế, VP, TCDN (20 b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi


Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post