Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trung tâm Giáo dục thường xuyên - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trung tâm Giáo dục thường xuyên

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT

Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trung tâm Giáo dục thường xuyên

Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Bạn đang xem: Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trung tâm Giáo dục thường xuyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số: 15/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012

THÔNG TƯ

ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá

trung tâm giáo dục thường xuyên
______________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm Giáo dục thường xuyên:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Tư;
– UBVHGDTNTNNĐ của QH;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cục KtrVBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Như Điều 3;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTX, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post