Thông tư số 09/2011/TT-BGDĐT Ban hành chương trình khung giáo dục Đại học Khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 09/2011/TT-BGDĐT Ban hành chương trình khung giáo dục Đại học Khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp

pgdsathay
pgdsathay 16/11/2022

Thông tư số 09/2011/TT-BGDĐT

Ban hành chương trình khung giáo dục Đại học Khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp

Thông tư số 09/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành chương trình khung giáo dục Đại học Khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp.

Bạn đang xem: Thông tư số 09/2011/TT-BGDĐT Ban hành chương trình khung giáo dục Đại học Khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________________

Số: 09/2011/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành chương trình khung giáo dục Đại học
Khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp

________________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khối ngành Nông – Lâm – ngư nghiệp và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp trình độ Đại học, gồm 14 chương trình khung của các ngành sau:

1. Bảo vệ thực vật

2. Bệnh học thuỷ sản

3. Chăn nuôi

4. Công nghệ chế biến thủy sản

5. Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

6. Công nghệ sau thu hoạch

7. Khoa học cây trồng

8. Khoa học đất

9. Khuyến nông

10. Lâm sinh

11. Nuôi trồng thủy sản

12. Phát triển nông thôn

13. Quản lý nguồn lợi thủy sản

14. Thú y

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2011. Các chương trình khung ban hành kèm theo thông tư này được dùng trong các Đại học, Học viện, các trường Đại học được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này ở trình độ Đại học

Điều 3. Căn cứ chương trình khung ban hành tại Thông tư này, các Đại học, Học viện, trường Đại học xây dựng chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn, duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường Đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
– Uỷ ban VHGD TN,TNNĐ của QH;
– Hội đồng Quốc gia giáo dục;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo TW;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ GDĐH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Ga


Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post