Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

pgdsathay
pgdsathay 07/11/2022

Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT

Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.

Bạn đang xem: Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________________

Số: 07/2011/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá
chất lượng giáo dục trường mầm non

____________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.

Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo TƯ;
– UBVHGDTNTNNĐ của QH;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP;
– Cục KtrVBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Kiểm toán Nhà nước;
– Như Điều 3;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Nghĩa


Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post