Thông tư số 06/2008/TT-BTC hướng dẫn sử dụng Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 06/2008/TT-BTC hướng dẫn sử dụng Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Thông tư số 06/2008/TT-BTC hướng dẫn sử dụng Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thông tư số 06/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn sử dụng Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

BỘ TÀI CHÍNH
———————

Bạn đang xem: Thông tư số 06/2008/TT-BTC hướng dẫn sử dụng Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Số: 06/2008/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

THÔNG TƯ

Hướng dẫn sử dụng Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo
của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
______________________

Căn cứ khoản 4, Điều 24, Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ;

Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo (sau đây gọi tắt là Quỹ) của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), như sau:

I. Quy định chung về quản lý sử dụng Quỹ:

1. Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được hình thành từ nguồn thu “cam kết nghĩa vụ đào tạo” trong các Hợp đồng dầu khí. Quỹ được sử dụng để duy trì, phát triển sự nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên và nghiên cứu khoa học của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

2. Hàng năm căn cứ vào các Hợp đồng dầu khí có điều khoản cam kết sử dụng trực tiếp nguồn thu từ nguồn kinh phí “cam kết nghĩa vụ đào tạo” để đào tạo cho cán bộ công nhân viên dầu khí thì Quỹ được sử dụng để chi cho hoạt động đào tạo theo cam kết trong Hợp đồng dầu khí, nội dung và mức chi áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước, quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các quy định của Thông tư này. Phần dư Quỹ còn lại (sau khi trừ đi phần chi cho đào tạo theo cam kết trong Hợp đồng dầu khí) được tiếp tục sử dụng để chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo theo kế hoạch tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được Hội đồng quản trị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt.

3. Mức dư Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo cuối mỗi năm không được vượt quá 1% vốn điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trường hợp số dư của Quỹ cuối mỗi năm vượt mức 1% vốn điều lệ thì phần vượt được kết chuyển sang Quỹ đầu tư phát triển. Phần Quỹ còn lại được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

4. Hàng năm hoặc 5 năm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng kế hoạch hoặc chiến lược về đào tạo và nghiên cứu khoa học ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trên cơ sở khả năng tài chính hiện có của Quỹ. Trường hợp với mức dư quỹ bằng 1% vốn điều lệ mà không đủ trang trải cho nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thì Hội đồng quản trị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lập phương án bổ sung Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo từ các quỹ khác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác ngoài ngân sách Nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và chỉ được thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngân sách Nhà nước không hỗ trợ cho Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

5. Việc sử dụng Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, các quy định tại Thông tư này và các Quy chế do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành.

6. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải chịu trách nhiệm về việc quản lý sử dụng Quỹ, đảm bảo sử dụng Quỹ đúng đối tượng, đúng quy định của Nhà nước trên nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả. Trường hợp vi phạm về quản lý và sử dụng Quỹ thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ phải chịu các chế tài về xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post