Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông mới nhất - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông mới nhất

pgdsathay
pgdsathay 14/11/2022

Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông mới nhất

Từ ngày 13/08/2020, Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 29/06 chính thức có hiệu lực.

Bạn đang xem: Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông mới nhất

Thông tư quy định về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Thông tư tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 18/2020/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

THÔNG TƯ 18/2020/TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông có kích thước 19 cm x 13,5 cm. Mặt trước nền màu nâu có hình Quốc huy, các chữ in màu vàng. Mặt sau nền màu trắng, hoa văn viền màu vàng, chữ màu đen, hình trống đồng in chìm chính giữa.

Mẫu và cách ghi nội dung trên Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 8 năm 2020.

Thông tư này thay thế Quyết định số 39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Đào tạo – Bộ Công an; thủ trưởng cơ sở giáo dục nơi người học theo học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;

– UBVHGDTNTNNĐ của QH;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Kiểm toán nhà nước;
– Như Điều 5;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, QLCL, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post