Quyết định số 899/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 899/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 2014

pgdsathay
pgdsathay 14/11/2022

Quyết định số 899/QĐ-TTG

Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 2014

Quyết định số 899/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Bạn đang xem: Quyết định số 899/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 899/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm
Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước
nhiệm kỳ 2009 – 2014
———

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4960/BGDĐT-TCCB ngày 17 tháng 6 năm 2009 về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 2014 thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 và Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

1. Miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đối với Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Đào, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải theo nguyên vọng cá nhân.

2. Bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nghiêm Văn Dĩnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải làm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc, UB Văn hóa, Giáo dục,
Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KGVX(4b). M
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post