Quyết định số 59/2011/QĐ-TTG Về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 59/2011/QĐ-TTG Về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định số 59/2011/QĐ-TTG

Về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

Quyết định số 59/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.

Bạn đang xem: Quyết định số 59/2011/QĐ-TTG Về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——

Số: 59/2011/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành quy chế làm việc

của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ quyết định số 58/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2011;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Thành viên HĐTVCSTCTTQG;
– Tổ Thư ký giúp việc HĐTVCSTCTTQG;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post