Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bạn đang xem: Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh

—————
Số: 41/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế về quản lý, sử dụng
hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh
________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 242/STTTT-CNTT ngày 14 tháng 3 năm 2011 và của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 389/TTr-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh (http://mail.tphcm.gov.vn).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các Sở, ban, ngành và quận – huyện và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 37/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định sử dụng thư tín điện tử trong các cơ quan hành chính thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở – ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, cán bộ, công chức các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Thường trực Thành ủy;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Thường trực HĐND thành phố;
– TTUB: CT, các PCT;
– Các Ban Hội đồng nhân dân TP;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
– UBMTTQ VN và các đoàn thể TP;
– Công an thành phố;
– Sở Nội vụ (2b);
– VPUB: Các PVP;
– Các Phòng CV; TTCB;
– Lưu: VT, (VX/T) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hoàng Quân

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post