Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các Khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các Khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các Khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các Khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các Khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
———————-

Số: 03/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với
các Khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội
_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 02/HĐND ngày 11/01/2011 về việc ban hành mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Liên Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng tại Tờ trình số 4311/TTrLN: TNMT-TC-XD ngày 10/12/2010, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 780/STP-VBPQ ngày 25/5/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường cho hộ gia đình, cá nhân và đất canh tác nằm trong vùng ảnh hưởng môi trường của các khu xử lý chất thải rắn thuộc quy mô cấp quận, huyện và thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện) và cấp thành phố quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở nằm trong phạm vi ảnh hưởng là nhân khẩu thường trú đã được đăng ký trong hộ khẩu của các hộ gia đình theo xác nhận của chính quyền địa phương.

2. Các cá nhân không đăng ký hộ khẩu thường trú nhưng vào sản xuất, làm việc thường xuyên tại tổ chức, đơn vị có trụ sở nằm trong vùng ảnh hưởng môi trường của khu xử lý chất thải rắn.

3. Các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở nằm ngoài vùng ảnh hưởng môi trường nhưng có đất canh tác nằm trong vùng ảnh hưởng môi trường, vẫn thường xuyên lao động, sản xuất nông, lâm nghiệp, đã được chính quyền địa phương xác nhận.

4. Các trường hợp khác:

a) Các trường hợp mới sinh; về chung sống cư trú thường xuyên với vợ (hoặc chồng) trong vùng ảnh hưởng môi trường có xác nhận của chính quyền địa phương cũng được hưởng chính sách hỗ trợ này.

b) Các trường hợp có tên trong hộ khẩu nhưng không đăng ký thường trú ở thường xuyên tại địa phương, những người có hộ khẩu, đăng ký ở thường trú nhưng thực tế không ở thường xuyên tại địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng môi trường thì không được hưởng chính sách hỗ trợ này.

Điều 3. Phạm vi ảnh hưởng môi trường

1. Khu xử lý chất thải rắn bao gồm:

a) Khu liên hợp xử lý chất thải rắn: là tổ hợp của một hoặc nhiều hạng mục công trình xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn và bãi chôn lấp chất thải rắn;

b) Nhà máy xử lý chất thải rắn: là Nhà máy độc lập không nằm trong khuôn viên Khu liên hợp xử lý chất thải rắn, sử dụng công nghệ xử lý chất thải để xử lý toàn bộ lượng chất thải tiếp nhận và có thể sử dụng công nghệ chôn lấp để chôn lấp phần chất thải còn lại sau xử lý.

2. Phạm vi ảnh hưởng môi trường: là vùng ảnh hưởng môi trường xung quanh các khu xử lý chất thải rắn được tính từ hàng rào Khu xử lý chất thải rắn trở ra đến 500m.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post