Quyết định 827/2013/QĐ-TTg Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Sóc Trăng, Tiền Giang - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 827/2013/QĐ-TTg Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Sóc Trăng, Tiền Giang

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định 827/2013/QĐ-TTg

Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Sóc Trăng, Tiền Giang

Quyết định 827/2013/QĐ-TTg về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Sóc Trăng, Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 827/2013/QĐ-TTg Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Sóc Trăng, Tiền Giang

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Số: 827/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: SÓC TRĂNG, TIỀN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1581/BNN-TY ngày 14 tháng 5 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 6440/BTC-TCDT ngày 22 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 80 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh: Sóc Trăng, Tiền Giang phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi. Cụ thể:

– Tỉnh Sóc Trăng: 30 tấn hóa chất Chlorine.

– Tỉnh Tiền Giang: 50 tấn hóa chất Chlorine.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Sóc Trăng, Tiền Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post