Quyết định 525/QĐ-BTC Đính chính Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BTTTT-BKH&ĐT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 525/QĐ-BTC Đính chính Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BTTTT-BKH&ĐT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới

pgdsathay
pgdsathay 06/11/2022

Quyết định 525/QĐ-BTC

Đính chính Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BTTTT-BKH&ĐT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới

Quyết định 525/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19 tháng 03 năm 2013 về việc đính chính Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BTTTT-BKH&ĐT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 – 2015.

Bạn đang xem: Quyết định 525/QĐ-BTC Đính chính Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BTTTT-BKH&ĐT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới

BỘ TÀI CHÍNH

——–
Số: 525/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 225/2012/TTLT-BTC-BTTTT-BKH&ĐT NGÀY 26/12/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2012 – 2015

———–

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính điểm b khoản 2 Điều 2 và điểm b khoản 1 Điều 3 tại Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BTTTT-BKH&ĐT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 – 2015 như sau:

1. Tại điểm b, khoản 2 Điều 2 sửa lại như sau:

b) Nâng cấp các đài phát thanh, truyền hình cấp huyện và trạm phát lại phát thanh, truyền hình tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Trong đó ưu tiên nâng cấp các trạm phát lại phát thanh, truyền hình đã xuống cấp.

Đối với việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm mới, các địa phương/đơn vị chủ đầu tư cần xem xét các điều kiện cần thiết để đảm bảo tiến độ như xây dựng nhà trạm, nguồn điện và bố trí kinh phí quản lý, khai thác, sử dụng và duy tu bảo dưỡng thiết bị để đưa vào sử dụng trên cơ sở nguồn ngân sách địa phương đảm bảo cho các nhiệm vụ tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư này”.

2. Tại điểm b khoản 1 Điều 3, bỏ điểm b thứ nhất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2013 và là một bộ phận không tách rời của Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BTTTT-BKH&ĐT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND, Sở TC, Sở TT&TT, Sở KH&ĐT, KBNN
các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư Pháp;
– Công báo;
– Website Chính phủ, Bộ TC, Bộ TTTT, Bộ KH&ĐT;
– Các đơn vị thuộc Bộ TC, Bộ KH&ĐT, Bộ TTTT;
– Lưu VT: Bộ TC, Bộ KH&ĐT, Bộ TTTT. (500b)

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Đức Chi

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post