Quyết định 489/2013/QĐ-BNN-KH Giao chỉ tiêu giải ngân vốn ngoài nước cho dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 489/2013/QĐ-BNN-KH Giao chỉ tiêu giải ngân vốn ngoài nước cho dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA

pgdsathay
pgdsathay 04/11/2022

Quyết định 489/2013/QĐ-BNN-KH

Giao chỉ tiêu giải ngân vốn ngoài nước cho dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA

Quyết định 489/2013/QĐ-BNN-KH về giao chỉ tiêu giải ngân vốn ngoài nước cho dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 489/2013/QĐ-BNN-KH Giao chỉ tiêu giải ngân vốn ngoài nước cho dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

Số: 489/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU GIẢI NGÂN VỐN NGOÀI NƯỚC NĂM 2013 CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN ODA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ các Hiệp định đã ký giữa Chính phủ Việt Nam và các tổ chức tài trợ cho các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 cho Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Xét đề nghị tại các văn bản: số 383/DANN-KHKT ngày 25/02/2013 của Ban Quản lý các dự án nông nghiệp; số 19/DALN-KHKT ngày 04/01/2013 của Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, số 234/BC-CPO-KHTH ngày 26/02/2013 của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi; số 48/BQL9-KH ngày 31/01/2013 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Ban Quản lý các dự án nông nghiệp, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, Ban Quản lý Trung ương dự án thủy lợi, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 và Trung tâm quốc gia nước sạch và VSMTNT chỉ tiêu giải ngân vốn ngoài nước năm 2013 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Ban Quản lý các dự án nông nghiệp, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, Ban Quản lý Trung ương dự án thủy lợi, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 và Trung tâm quốc gia nước sạch và VSMTNT chịu trách nhiệm:

– Tổ chức lập tiến độ thực hiện của từng tiểu dự án theo chỉ tiêu giải ngân vốn ngoài nước đã giao, đảm bảo hoàn thành tiến độ dự án theo Hiệp định vay.

– Tổ chức quản lý tiến độ, vốn các dự án đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các chủ đầu tư, các nhà thầu theo chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời báo cáo Bộ những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để Bộ xem xét, giải quyết.

– Hàng tháng tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện theo quy định.

Điều 3. Giám đốc các Ban chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả giải ngân vốn ngoài nước năm 2013 và tiến độ chung theo các Hiệp định vay đã cam kết.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ có liên quan và các Ban có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Các Tổng cục: Thủy lợi, Lâm nghiệp;
– Các Vụ: HTQT, TC;
– Cục: QLXDCT;
– Các Ban QLDA: NN, LN, TL; Ban QLĐT&XDTL;
– Trung tâm quốc gia nước sạch và VSMTNT;
– Lưu VT, KH.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Đức Phát

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post