Quyết định 1861/2012/QĐ-TTg Phê duyệt Hiệp định về hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Ma-rốc - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 1861/2012/QĐ-TTg Phê duyệt Hiệp định về hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Ma-rốc

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định 1861/2012/QĐ-TTg

Phê duyệt Hiệp định về hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Ma-rốc

Quyết định 1861/2012/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định về hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Ma-rốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 1861/2012/QĐ-TTg Phê duyệt Hiệp định về hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Ma-rốc

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
————-

Số: 1861/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ MA-RỐC VỀ HỢP TÁC DU LỊCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ ngày 13 tháng 9 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 236/TTr-BVHTTDL ngày 21 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc về hợp tác du lịch.

Điều 2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện sau khi Hiệp định nêu trên có hiệu lực.

Điều 3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại cho việc phê duyệt Hiệp định trên theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
– Các đồng chí thành viên Chính phủ;
– Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
– Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Tư pháp, Công an;
– VPCP: các PCN, Trợ lý TTCP; Các Vụ: TH, TKBT, PL, KGVX, KTTH;
Lưu: VT, QHQT (3)

THỦ TƯỚNG

(đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post