Kế hoạch 91/KH-UBND Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015) đợt 1 năm 2013 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch 91/KH-UBND Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015) đợt 1 năm 2013

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Kế hoạch 91/KH-UBND

Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015) đợt 1 năm 2013

Kế hoạch 91/KH-UBND về triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015) đợt 1 năm 2013 do thành phố Hà Nội ban hành.

Bạn đang xem: Kế hoạch 91/KH-UBND Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015) đợt 1 năm 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Số: 91/KH-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ (GIAI ĐOẠN 2013-2015) ĐỢT 1 NĂM 2013

Ngày 23/5/2013, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3287/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015. Để tổ chức thành công việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015) đợt 1 năm 2013, UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015) đợt 1 năm 2013, như sau:

I/ Mục đích yêu cầu:

– Mục đích phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015 nhằm huy động nguồn vốn từ phát hành trái phiếu để đầu tư theo tiến độ 08 dự án nằm trong danh mục các dự án trọng điểm đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 và UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 (gồm: 05 công trình giao thông hạ tầng khung nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông; 02 công trình bệnh viện khu vực ngoại thành nhằm nâng cao đời sống nhân dân khu vực ngoại thành và giảm tải cho các bệnh viện khu vực nội thành; 01 dự án lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng trạm bơm tiêu Yên Nghĩa giai đoạn 1

– Yêu cầu: Việc phát hành đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và các quy định khác liên quan. Việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

II/ Kế hoạch thực hiện và phân công trách nhiệm:

1/ Thời gian và khối lượng phát hành đợi 1 năm 2013:

– Về thời gian phát hành trước ngày 29/6/2013.

– Về khối lượng phát hành là 1.000 tỷ đồng (Một nghìn tỷ đồng).

Căn cứ vào tiến độ giải ngân các dự án Thành phố sẽ quyết định thời gian, khối lượng phát hành để đảm bảo nhu cầu triển khai thực hiện các dự án.

2/ Phân công thực hiện:

2.1. Sở Tài chính:

– Cơ quan Thường trực Phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015; Chủ trì xây dựng kế hoạch phát hành, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô.

– Theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác phát hành theo đúng Đề án được duyệt và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tham mưu trình UBND Thành phố xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình triển khai phát hành trái phiếu.

– Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND Thành phố giải pháp về ứng trước vốn và triển khai phát hành theo các đợt, phù hợp tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

– Chịu trách nhiệm cân đối ngân sách thành phố để thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu.

– Phối hợp Kho bạc Nhà nước Hà Nội quản lý hạch toán kế toán, báo cáo quyết toán các khoản thu từ phát hành trái phiếu và thanh toán trái phiếu theo quy định.

– Chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội tổng hợp kết quả Hội nghị nhà đầu tư, trình UBND Thành phố xem xét, xin ý kiến Bộ Tài chính về khung lãi suất trần trái phiếu xây dựng Thủ đô đợt 1 năm 2013 .

– Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng Thành phố), Kho bạc Nhà nước Hà Nội tổng hợp kết quả việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015) đợt 1 năm 2013; thống nhất trình UBND Thành phố xem xét, quyết định khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích.

2.2. Kho bạc Nhà nước Hà Nội:

– Xây dựng kế hoạch khảo sát thị trường, tiếp cận các đối tượng khách hàng tiềm năng, các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm trong việc đấu thầu, bảo lãnh phát hành. Phối hợp Sở Tài chính, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị giới thiệu phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô theo Đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 08/6/2013.

– Báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các Báo, Đài phát thanh truyền hình của Trung ương và thành phố… tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013 -2015) đợt 1 năm 2013

– Triển khai nghiệp vụ tổ chức phát hành đúng quy định pháp luật hiện hành:

+ Triển khai ký kết các hợp đồng; thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán với các đơn vị liên quan đến công tác phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2013 theo quy định pháp luật.

+ Giám sát, theo dõi và thanh toán tiền mua trái phiếu của các nhà đầu tư mua trái phiếu (trái chủ) đúng quy định pháp luật.

+ Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và hạch toán kế toán liên quan đến việc phát hành trái phiếu, phối hợp các đơn vị công bố thông tin các đợt phát hành theo quy định, các công việc khác có liên quan.

– Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí phục vụ công tác phát hành Trái phiếu xây dựng Thủ đô, thống nhất trình UBND Thành phố quyết định.

2.3. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

– Chủ động phối hợp Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội: Điều tra, thăm dò, khảo sát thị trường; chuẩn bị nội dung tại Hội nghị giới thiệu phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô trước ngày 08/6/2013.

– Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để triển khai tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015) đợt 1 năm 2013 đúng quy định pháp luật.

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

– Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo phân kỳ đầu tư và nhu cầu vốn thực hiện theo từng quý năm 2013, 2014, 2015.

– Phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội tham mưu UBND Thành phố kế hoạch phát hành trái phiếu theo tiến độ thực hiện các dự án.

– Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố phân khai kịp thời nguồn vốn trái phiếu xây dựng Thủ đô để thực hiện đầu tư các dự án, theo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả.

– Đôn đốc, giám sát chủ đầu tư quản lý sử dụng nguồn vốn trái phiếu để thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn trái phiếu xây dựng Thủ đô.

– Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố giải pháp về ứng trước vốn và triển khai phát hành theo các đợi phù hợp với tiến độ triển khai các dự án đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

– Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính cân đối nguồn vốn để thanh toán tiền gốc, tiền lãi trái phiếu khi đến hạn.

2.5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội:

– Chủ động phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức Hội nghị giới thiệu phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô.

– Phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổng hợp, đề xuất trình UBND Thành phố xin ý kiến Bộ Tài chính

về khung lãi suất trần cho từng đợt phát hành phù hợp với các quy định và tình hình thị trường vốn.

2.6. Công an thành phố Hà Nội:

Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; Chủ động tham gia, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức thành công đợt phát hành trái phiếu xây đựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015) đợt 1 năm 2013.

2.7. Các đơn vị tổ chức tuyên truyền:

Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền;hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị; phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền cụ thể về mục đích, ý nghĩa của việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 -2015.

2.8. UBND Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban mặt trận tổ quốc Thành phố phối hợp, lãnh đạo chỉ đạo triển khai phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 -2015.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong qua trình tổ chức phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô; nghiêm túc thực hiện các nội dung trong kế hoạch để tổ chức thành công việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015) đợt 1 năm 2013./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Huy Tưởng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post