Công văn 9979/2012/VPCP-KGVX Chủ trương đầu tư Trung tâm ứng dụng robot trong phẫu thuật nội soi nhi khoa - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 9979/2012/VPCP-KGVX Chủ trương đầu tư Trung tâm ứng dụng robot trong phẫu thuật nội soi nhi khoa

pgdsathay
pgdsathay 07/11/2022

Công văn 9979/2012/VPCP-KGVX

Chủ trương đầu tư Trung tâm ứng dụng robot trong phẫu thuật nội soi nhi khoa

Công văn 9979/2012/VPCP-KGVX về chủ trương đầu tư Trung tâm ứng dụng robot trong phẫu thuật nội soi nhi khoa do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 9979/2012/VPCP-KGVX Chủ trương đầu tư Trung tâm ứng dụng robot trong phẫu thuật nội soi nhi khoa

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
Số: 9979/VPCP-KGVX
V/v: chủ trương đầu tư Trung tâm ứng dụng
robot trong phẫu thuật nội soi nhi khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: – Bộ Y tế;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tài chính.

Căn cứ nội dung trao đổi tại phiên họp lần thứ nhất Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia ngày 22 tháng 11 năm 2012; các ý kiến của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia; Viện trưởng Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương thuộc Bộ Y tế về việc đầu tư “Trung tâm ứng dụng robot trong phẫu thuật nội soi nhi khoa”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư “Trung tâm ứng dụng robot trong phẫu thuật nội soi nhi khoa” tại Bệnh viện Nhi Trung ương thuộc Bộ Y tế với số vốn khoảng 100 tỷ đồng (trong đó dự kiến mua sắm thiết bị khoảng 80 tỷ đồng) để sớm đưa Trung tâm vào sử dụng có hiệu quả phục vụ chuyên ngành phẫu thuật nhi khoa, đồng thời kết hợp việc đào tạo cán bộ chuyên môn giỏi về ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong phẫu thuật nội soi cho ngành y tế.

2. Giao Bộ Y tế:

a) Chỉ đạo Bệnh viện Nhi Trung ương khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án.

b) Chủ trì thẩm định, phê duyệt Dự án và chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra bảo đảm dự án hoàn thành đạt yêu cầu về chất lượng, đúng tiến độ và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế xác định nguồn vốn đầu tư cho Dự án (có thể ưu tiên sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ) và các cơ chế đặc thù áp dụng cho việc đầu tư xây dựng Dự án này, bảo đảm việc triển khai thực hiện nhanh, thuận lợi và hiệu quả nhất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 12 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các PTTg
– Bộ KH&CN;
– Chủ tịch Hội đồng chính sách KH&CN quốc gia;
– Bệnh viện Nhi TW thuộc Bộ Y tế;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT.
– Lưu: VT, KGVX (3), DHC.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)


Nguyễn Hữu Vũ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post