Công văn 892/2013/TCHQ-GSQL Chuyển cửa khẩu thiết bị viễn thông - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 892/2013/TCHQ-GSQL Chuyển cửa khẩu thiết bị viễn thông

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 892/2013/TCHQ-GSQL

Chuyển cửa khẩu thiết bị viễn thông

Công văn 892/2013/TCHQ-GSQL về chuyển cửa khẩu thiết bị viễn thông do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 892/2013/TCHQ-GSQL Chuyển cửa khẩu thiết bị viễn thông

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
Số: 892/TCHQ-GSQL
V/v: Chuyển cửa khẩu thiết bị viễn thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

– Cục Hải quan TP Hà Nội;
– Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;
– Công ty TNHH MTV Thông tin M1.
(Đ/c: Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội)

Trả lời công văn số 84/M1-KD ngày 4/2/2013 của Công ty TNHH MTV Thông tin M1 về việc chuyển cửa khẩu thiết bị viễn thông đã qua sử dụng từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo về Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách mặt hàng:

Đối với hàng hóa đã qua sử dụng khi nhập khẩu Công ty phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Về thủ tục hải quan:

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc làm thủ tục hải quan, vận chuyển, bảo quản hàng hóa, Tổng cục Hải quan chấp thuận đề nghị của Công ty tại công văn số 84/M1-KD dẫn trên. Theo đó, Công ty được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội – thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội và áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo về Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội để làm tiếp thủ tục hải quan.

Giao Cục Hải quan TP Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo 02 Chi cục Hải quan nêu trên thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục chuyển cửa khẩu cho hàng hóa thuộc hợp đồng số 01/M1-STL/2013 theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV Thông tin M1 biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post