Công văn 89/BGTVT-KHĐT Về việc hướng dẫn thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 89/BGTVT-KHĐT Về việc hướng dẫn thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012

pgdsathay
pgdsathay 06/11/2022

Công văn 89/BGTVT-KHĐT

Về việc hướng dẫn thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012

Công văn 89/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 01 năm 2013 về việc hướng dẫn thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012.

Bạn đang xem: Công văn 89/BGTVT-KHĐT Về việc hướng dẫn thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

——–
Số: 89/BGTVT-KHĐT
V/v: Hướng dẫn thanh toán KH vốn TPCP năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Các chủ đầu tư, các Ban Quản lí dự án.

Ngày 28/12/2012, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 18291/BTC-ĐT về hướng dẫn thanh toán vốn Trái phiếu Chính phủ (TPCP) kế hoạch năm 2012. Theo đó kế hoạch vốn TPCP năm 2012 được thực hiện và thanh toán trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giao kế hoạch vốn. Những quyết định đó là: quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 03/4/2012, 602/QĐ-TTg ngày 24/5/2012, 699/QĐ-TTg ngày 09/6/2012, 1515/QĐ-TTg ngày 15/10/2012, 1903/QĐ-TTg ngày 20/12/2012.

Triển khai các Quyết định của TTgCP và của Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT đã có các Văn bản số 2745/BGTVT-KHĐT ngày 11/4/2012, 4164/BGTVT-KHĐT ngày 31/5/2012, 4526/BGTVT-KHĐT ngày 12/6/2012, 8901/BGTVT-KHĐT ngày 22/10/2012, 11058/BGTVT-KHĐT ngày 27/12/2012 giao KH vốn TPCP giai đoạn 2012 – 2015 và năm 2012 cho các đơn vị triển khai.

Để triển khai nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc Văn bản số 18291/BTC-ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính về thanh toán vốn TPCP kế hoạch năm 2012 (gửi kèm Văn bản số 18291/BTC-ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính).

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các đồng chí Thứ trưởng;
– Vụ Tài chính;
– Cục QLXD và CL CTGT;
– Trung tâm CNTT (đưa nội dung văn bản lên trang WEB của Bộ);
– Lưu VT, KHĐT (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trương Tấn Viên

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post