Công văn 889/2013/TCHQ-GSQL Hoạt động thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 889/2013/TCHQ-GSQL Hoạt động thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 889/2013/TCHQ-GSQL

Hoạt động thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Công văn 889/2013/TCHQ-GSQL về hoạt động thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 889/2013/TCHQ-GSQL Hoạt động thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
Số: 889/TCHQ-GSQL
V/v: Hoạt động thương mại của doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Kim khí ThyssenKrupp Việt Nam.
(Lô 42C, KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 0130-1/CV ngày 30/1/2013 của Công ty TNHH Kim khí ThyssenKrupp Việt Nam về đề nghị hướng dẫn hoạt động thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hoạt động mua bán hàng hóa:

Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung văn bản đăng ký đầu tư, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư; ngoài ra, khi thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa doanh nghiệp phải tuân thủ quy định tại Nghị định số23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ. Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc thì liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn.

2. Về việc phát hành hóa đơn thương mại:

Theo thông lệ quốc tế thì khi thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương phải có hóa đơn thương mại (hóa đơn xuất khẩu). Hóa đơn thương mại, hóa đơn xuất khẩu là chứng từ do người bán lập để đòi tiền người mua trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ thì “Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan”.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post