Công văn 86/2013/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 86/2013/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế

pgdsathay
pgdsathay 09/11/2022

Công văn 86/2013/TCHQ-TXNK

Xử lý nợ thuế

Công văn 86/2013/TCHQ-TXNK về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 86/2013/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
————–
Số: 86/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Tĩnh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1674/HQHT-NV ngày 24/12/2012 của Cục Hải quan Hà Tĩnh báo cáo về việc bù trừ tiền thuế giữa cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan; Vấn đề này, Tổng cục Hải quan ghi nhận để trao đổi với các đơn vị có liên quan và sẽ sớm có ý kiến trả lời đơn vị cụ thể. Trong thời gian chờ xử lý đề nghị Cục Hải quan Hà Tĩnh thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Tĩnh biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK – QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Hoàng Tuấn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post