Công văn 810/2013/TCHQ-GSQL Xử lý lô hàng dầu diesel tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu tồn đọng tại Quảng Ninh - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 810/2013/TCHQ-GSQL Xử lý lô hàng dầu diesel tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu tồn đọng tại Quảng Ninh

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Công văn 810/2013/TCHQ-GSQL

Xử lý lô hàng dầu diesel tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu tồn đọng tại Quảng Ninh

Công văn 810/2013/TCHQ-GSQL về xử lý lô hàng dầu diesel tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu tồn đọng tại Quảng Ninh do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 810/2013/TCHQ-GSQL Xử lý lô hàng dầu diesel tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu tồn đọng tại Quảng Ninh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
———-
Số: 810/TCHQ-GSQL
V/v: Xử lý lô hàng dầu diesel tạm nhập tái
xuất, chuyển khẩu tồn đọng tại Quảng Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 21/01/2013, Bộ Công Thương có công văn 557/BCT-TTTN về việc nêu tại trích yếu, theo đó Bộ Công Thương đồng ý cho phép các doanh nghiệp thực hiện tiếp hợp đồng tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh tại công văn số5430/UBND-TM1 ngày 31/10/2012 về việc tháo gỡ cho doanh nghiệp tái xuất, chuyển khẩu lượng dầu diesel còn tồn đọng do tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện nội dung sau:

1. Chỉ làm thủ tục tái xuất, chuyển khẩu lô hàng dầu diesel tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu tồn đọng của các doanh nghiệp nêu tại công văn số 5430/UBND-TM1 dẫn trên nếu các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Hợp đồng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu được ký trước ngày 15/08/2012 và các lô hàng được làm thủ tục tạm nhập, chuyển khẩu trước ngày 15/08/2012;

– Chỉ được tái xuất, chuyển khẩu các lô hàng đã làm thủ tục tạm nhập, chuyển khẩu với số lượng, chủng loại xăng dầu thực tế đã tạm nhập theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh đang tồn tại khu vực chuyển tải Vạn Gia – Móng Cái, khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô-Đồng Văn-Bình Liêu;

– Cửa khẩu tái xuất, chuyển khẩu theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại địa bàn để thực hiện thủ tục tái xuất, chuyển khẩu, kiểm tra, kiểm soát đối với các lô hàng dầu diesel nêu tại điểm 1 dẫn trên trong quý I năm 2013 và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND tỉnh Quảng Ninh (để phối hợp);
– Lư
u: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post