Công văn 765/2013/TCHQ-GSQL Điều chỉnh nội dung Giấy phép đầu tư - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 765/2013/TCHQ-GSQL Điều chỉnh nội dung Giấy phép đầu tư

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 765/2013/TCHQ-GSQL

Điều chỉnh nội dung Giấy phép đầu tư

Công văn 765/2013/TCHQ-GSQL về điều chỉnh nội dung Giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 765/2013/TCHQ-GSQL Điều chỉnh nội dung Giấy phép đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
Số: 765/TCHQ-GSQL
V/v: Điều chỉnh nội dung Giấy phép đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 374/SKHĐT-ĐKKD ngày 11/01/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc Công ty Rydiam Sài Gòn TNHH đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép đầu tư liên quan đến việc nhập khẩu nguyên liệu kim cương thô để gia công, chế tác tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

– Về nội dung gia công thực hiện theo quy định tại Luật Thương mại 2005 (từ Điều 178 đến Điều 184), Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ (từ Điều 29 đến Điều 36).

– Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh trao đổi thêm với Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan kính chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo)
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post