Công văn 757/BNV-CCHC Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 757/BNV-CCHC Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 757/BNV-CCHC

Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Công văn 757/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ ngày 04 tháng 03 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bạn đang xem: Công văn 757/BNV-CCHC Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

BỘ NỘI VỤ
—————
Số: 757/BNV-CCHC
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1333/QĐ-BNV
ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 – 2015” tại Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012. Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012, trong đó có việc bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1. Chức trách, nhiệm vụ của công chức chuyên trách cải cách hành chính

a) Chức trách: Giúp thủ trưởng cơ quan thực hiện công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai cải cách hành chính của cơ quan.

b) Nhiệm vụ:

– Chủ trì xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của cơ quan;

– Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan;

– Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện các thể chế, chính sách, biện pháp, cơ chế cải cách đã được ban hành trong phạm vi quản lý;

– Xây dựng báo cáo cải cách hành chính của cơ quan theo quy định;

– Đề xuất các biện pháp, sáng kiến nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính;

– Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.

2. Bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính

Công chức chuyên trách cải cách hành chính tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là bộ, ngành) được bố trí trong đơn vị làm công tác tổ chức cán bộ là Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức cán bộ v.v…

Công chức chuyên trách cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính trực thuộc bộ (tổng cục, cục v.v…) được bố trí trong đơn vị làm công tác tổ chức cán bộ của cơ quan.

Công chức chuyên trách cải cách hành chính được bố trí trong Phòng Cải cách hành chính tại Sở Nội vụ; các sở và tổ chức tương đương thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào cơ cấu công chức trên cơ sở vị trí việc làm đã được xác định có vị trí việc làm công chức chuyên trách cải cách hành chính, bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính trong đơn vị làm công tác tổ chức cán bộ của cơ quan.

Công chức chuyên trách cải cách hành chính được bố trí trong Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các cơ quan ưu tiên bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính là công chức có năng lực và phẩm chất, năng động, sáng tạo, trong độ tuổi phát triển và tâm huyết với công việc cải cách hành chính.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ của công chức chuyên trách cải cách hành chính và khối lượng công việc, nhiệm vụ cụ thể về cải cách hành chính của cơ quan để xây dựng vị trí việc làm công chức chuyên trách cải cách hành chính của cơ quan.

Phương pháp xây dựng vị trí việc làm công chức chuyên trách cải cách hành chính được thực hiện theo hướng dẫn chung của Chính phủ và của Bộ Nội vụ về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Số lượng công chức chuyên trách cải cách hành chính được xác định căn cứ vào khối lượng công việc, nhiệm vụ cụ thể về cải cách hành chính của từng cơ quan, ưu tiên bố trí đủ công chức chuyên trách để đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính tại cơ quan.

4. Năm 2013, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính của các bộ, ngành và giảng viên cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, các địa phương lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chung hàng năm và các bộ, ngành lập danh sách đăng ký đào tạo, bồi dưỡng cho công chức chuyên trách cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập danh sách đăng ký bồi dưỡng giảng viên về các nội dung tại Khoản c, Điều 2, Mục II Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 gửi về Bộ Nội vụ theo mẫu gửi kèm, chậm nhất vào ngày 07 tháng 03 năm 2013.

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn này và các quy định tại Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các hướng dẫn có liên quan, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành sắp xếp, bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính và lập danh sách (phụ lục kèm theo) báo cáo về Bộ Nội vụ (qua Vụ Cải cách hành chính). Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị gửi văn bản về Bộ Nội vụ để cùng xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Vụ Tổ chức cán bộ các bộ, ngành TW;
– Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Lưu: VT, Vụ CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dĩnh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post