Công văn 738/2013/TCHQ-CCHĐH Vướng mắc thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Thông tư 196/2012/TT-BTC - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 738/2013/TCHQ-CCHĐH Vướng mắc thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Thông tư 196/2012/TT-BTC

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 738/2013/TCHQ-CCHĐH

Vướng mắc thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Thông tư 196/2012/TT-BTC

Công văn 738/2013/TCHQ-CCHĐH về vướng mắc thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Thông tư 196/2012/TT-BTC do Ban Cải cách Hiện đại hóa ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 738/2013/TCHQ-CCHĐH Vướng mắc thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Thông tư 196/2012/TT-BTC

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
——–
Số: 738/TCHQ-CCHĐH
V/v: Trả lời vướng mắc thông tư
số 196/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long
(Địa chỉ: Lô E4A Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Ban Cải cách Hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số L-Draco-CBD-13-77 ngày 24/01/2013 của Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long nêu vướng mắc thực hiện Điểm đ2 Khoản 4 Điều 42 thông tư số 196/2012/TT-BTC quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, Ban Cải cách Hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ban Cải cách Hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan đang trao đổi với các đơn vị liên quan để có hướng dẫn thống nhất. Sau khi có kết quả, Ban Cải cách Hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan sẽ trả lời Quý công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Trần Quốc Định

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post