Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB Xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB Xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan

pgdsathay
pgdsathay 13/11/2022

Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB

Xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan

Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB về xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB Xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

Số: 7037/TCHQ-TCCB
V/v xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ
khai hải quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời đề nghị của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ tại Công văn số 1713/HQCT-TCCB ngày 26/11/2012 về việc Trường Đại học Tây Đô xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị đơn vị trao đổi với Trường Đại học Tây Đô về khả năng tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan theo đúng Quy chế tại Quyết định số 2333/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2011 của Tổng cục Hải quan để tổ chức mở lớp học.

2. Trước khi mở lớp học, đề nghị báo cáo Tổng cục Hải quan và Trường Hải quan Việt Nam biết để phối hợp thực hiện và tổ chức thi cấp chứng chỉ theo quy định.

3. Tài liệu đào tạo khai nghiệp vụ hải quan được đăng tải trên Website của Tổng cục Hải quan, đề nghị khai thác để tổ chức cho các cá nhân và đơn vị có nhu cầu.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Trường HQVN (để p/h);
– Lưu: VT, TCCB (04b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)


Phạm Thị Thu Hương

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post