Công văn 4699/2012/TCT-KK Kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA, viện trợ nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 4699/2012/TCT-KK Kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA, viện trợ nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 4699/2012/TCT-KK

Kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA, viện trợ nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4699/2012/TCT-KK về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA, viện trợ nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 4699/2012/TCT-KK Kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA, viện trợ nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
———–
Số: 4699/TCT-KK
V/v: Kê khai, hoàn thuế GTGT đối với
dự án ODA, viện trợ nhân đạo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 6768/CT-THNVDT ngày 19/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc vướng mắc việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) của chủ dự án ODA, viện trợ không hoàn lại, Văn phòng dự án ODA và tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo thuộc diện được hoàn thuế GTGT. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 19 Mục II Phần A; Điểm 1.2.c.8 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT;

Căn cứ Điểm 4 Mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Khoản 3.b, Khoản 11 Điều 10; Điều 44 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, Văn phòng dự án ODA và tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo thuộc diện được hoàn thuế GTGT không phải khai thuế GTGT hàng tháng, đơn vị chỉ phải lập hồ sơ hoàn thuế. Căn cứ hồ sơ hoàn thuế nếu thủ tục hồ sơ hoàn thuế đảm bảo quy định tại Điều 44 Thông tư số 28/2011/TT-BTC thì thực hiện hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ

(đã ký)

Phạm Quốc Thái

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post