Công văn 199/2013/TTg-KGVX báo cáo sơ kết tình hình thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Chỉ thị 1973/CT-TTg - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 199/2013/TTg-KGVX báo cáo sơ kết tình hình thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Chỉ thị 1973/CT-TTg

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 199/2013/TTg-KGVX

báo cáo sơ kết tình hình thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Chỉ thị 1973/CT-TTg

Công văn 199/2013/TTg-KGVX về báo cáo sơ kết tình hình thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Chỉ thị 1973/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 199/2013/TTg-KGVX báo cáo sơ kết tình hình thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Chỉ thị 1973/CT-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–
Số: 199/TTg-KGVX
V/v: Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị
số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 1973). Đến nay, sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị 1973, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả một năm thực hiện Chỉ thị 1973 của Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung sau đây:

– Đánh giá sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cơ quan địa phương thông qua việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp; công tác phối hợp với các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội ở các đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

– Công tác chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề thuộc các bộ, ngành, địa phương quản lý; công tác biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học ở địa phương;

– Công tác thông tin tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt ở các cơ quan địa phương;

Trong mỗi nội dung nêu trên cần nêu rõ những thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm của cơ quan, địa phương. Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 15 tháng 3 năm 2013.

2. Giao Bộ Nội vụ làm đầu mối tiếp nhận các Báo cáo và chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị 1973 theo những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2013 về kết quả một năm thực hiện Chỉ thị 1973 trong cả nước.

3. Bộ Nội vụ chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác kiểm tra, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các Bộ, ngành, địa phương./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post