Công văn 1307/2013/VPCP-KGVX Quyết định quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 1307/2013/VPCP-KGVX Quyết định quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 1307/2013/VPCP-KGVX

Quyết định quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Công văn 1307/2013/VPCP-KGVX về Quyết định quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 1307/2013/VPCP-KGVX Quyết định quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
————
Số: 1307/VPCP-KGVX
V/v: Quyết định quy định về chính sách trợ cấp
xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 90/TTr-LĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 về trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan để trao đổi, thống nhất việc sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách trợ cấp xã hội cho người học, trong đó lưu ý xác định đúng đối tượng người học được hưởng trợ cấp xã hội; mức trợ cấp và cơ chế cấp kinh phí.

Trên cơ sở tiếp thu góp ý của các cơ quan liên quan, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý I năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan: Tư pháp, KH&ĐT, TC, GD&ĐT, UBDT;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, PL, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: Văn thư, KGVX (3). QT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Định

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post