Công văn 1037/2013/TCHQ-GSQL Vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 1037/2013/TCHQ-GSQL Vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 1037/2013/TCHQ-GSQL

Vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1037/2013/TCHQ-GSQL về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 1037/2013/TCHQ-GSQL Vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
Số: 1037/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hà Nội

Liên quan đến trường hợp nộp bổ sung C/O mẫu E đề cập tại công văn số 23/GSQL-TH ngày 10/01/2013 gửi Cục Hải quan TP. Hà Nội, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Đối với trường hợp đề cập tại công văn, tại thời điểm đăng ký tờ khai, doanh nghiệp đã nộp C/O mẫu E và được ghi nhận trên tờ khai điện tử. Theo đó, cơ quan hải quan chấp nhận đề nghị của doanh nghiệp về việc xem xét tính lại thuế theo mức thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post