Công văn 10271/2012/VPCP-QHQT Điều chỉnh vốn cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 10271/2012/VPCP-QHQT Điều chỉnh vốn cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)

pgdsathay
pgdsathay 05/11/2022

Công văn 10271/2012/VPCP-QHQT

Điều chỉnh vốn cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)

Công văn 10271/2012/VPCP-QHQT về điều chỉnh vốn cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 10271/2012/VPCP-QHQT Điều chỉnh vốn cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
—————

Số: 10271/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh vốn cho Chương trình
đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9818/BKHĐT-KTĐP&LT ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc điều chỉnh vốn nước ngoài kế hoạch năm 2012 của Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho phép bổ sung danh mục Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) kế hoạch năm 2012 tại 14 tỉnh như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao bổ sung danh mục Chương trình SEQAP thuộc kế hoạch năm 2012 cho 14 tỉnh; đồng thời điều chỉnh vốn nước ngoài dự án SEQAP của các tỉnh đã giao cho phù hợp với dự toán đã thống nhất với nhà tài trợ. Thời gian thanh toán các dự án này kéo dài đến 31 tháng 3 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các Phó Thủ tướng;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3b)
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(đã ký)
Vũ Đức Đam

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post