Thông tư số 64/2010/TT-BNNPTNT Về việc đưa sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 64/2010/TT-BNNPTNT Về việc đưa sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Thông tư số 64/2010/TT-BNNPTNT Về việc đưa sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản

Thông tư số 64/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Về việc đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
————————

Bạn đang xem: Thông tư số 64/2010/TT-BNNPTNT Về việc đưa sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản

Số: 64/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

THÔNG TƯ
Về việc đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm
xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
______________________

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh sách các sản phẩm có chứa Trifluralin đưa ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm 44 sản phẩm.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tổng cục Hải quan;
– Bộ Khoa học công nghệ;
– Bộ Công Thương;
– Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
– Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Vũ Văn Tám

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post