Thông tư số 43/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình Trung cấp chuyên nghiệp - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 43/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình Trung cấp chuyên nghiệp

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Thông tư số 43/2010/TT-BGDĐT

Ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 43/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình Trung cấp chuyên nghiệp.

Bạn đang xem: Thông tư số 43/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình Trung cấp chuyên nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________________

Số: 43/2011/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt
và sử dụng giáo trình Trung cấp chuyên nghiệp

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình Trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011. Bãi bỏ các nội dung quy định việc thẩm định giáo trình Trung cấp chuyên nghiệp tại Quyết định số 78/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình Trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, ngành có các cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục khác có đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– UBVHGD -TNTN &NĐ của Quốc hội;
– Hội đồng Quốc gia giáo dục;
– Ban tuyên giáo TW;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục Ktr VBQPPL);
– Như Điều 3;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GDĐT;
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDCN.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post