Thông tư số 42/2010/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 42/2010/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Thông tư số 42/2010/TT-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi

Thông tư số 42/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thuỷ lợi.

Bạn đang xem: Thông tư số 42/2010/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

—————————

Số: 42/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2010

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thuỷ lợi

––––––––––––––––––––

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007; Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 02 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thuỷ lợi:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thuỷ lợi.

Ký hiệu: QCVN 04 – 01: 2010/BNNPTNT

2. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi.

Ký hiệu: QCVN 04 – 02: 2010/BNNPTNT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Công báo, Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
– Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)


Bùi Bá Bổng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post