Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo.

Bạn đang xem: Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________

Số: 39/2011/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

_____________________

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế họach và Đầu tư) tại Công văn số 435/TCTK-PPCĐ ngày 04 tháng 7 năm 2011 v/v thẩm định dự thảo Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2011 và thay thế Quyết định số 37/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo.

Ðiều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương có cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các Đại học, Học viện; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo TƯ;
– UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT);
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Như Điều 3;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu : VT, Vụ PC, Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Vũ Luận


Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post