Thông tư số 37/2010/TT-BGDĐT Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Sư phạm, trình độ Đại học - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 37/2010/TT-BGDĐT Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Sư phạm, trình độ Đại học

pgdsathay
pgdsathay 15/11/2022

Thông tư số 37/2010/TT-BGDĐT

Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Sư phạm, trình độ Đại học

Thông tư số 37/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Sư phạm, trình độ Đại học.

Bạn đang xem: Thông tư số 37/2010/TT-BGDĐT Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Sư phạm, trình độ Đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________________

Số: 37/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục Đại học
khối ngành Sư phạm, trình độ Đại học

______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả thẩm định ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Sư phạm;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Bộ Chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Sư phạm, trình độ Đại học gồm 03 chương trình khung của 03 ngành sau:

1. Ngành Sư phạm Âm nhạc

2. Ngành Sư phạm Mỹ thuật

3. Ngành Giáo dục Mầm non.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2011. Bộ Chương trình khung kèm theo Thông tư này được dùng trong các Đại học, Học viện, trường Đại học được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành này ở trình độ Đại học.

Điều 3. Căn cứ Bộ Chương trình khung quy định tại Thông tư này, Giám đốc các Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường Đại học tổ chức xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các Đại học, Học viện và Hiệu trưởng các trường Đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
– Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo TW;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Bộ Tư pháp (Cục K.Tr.VBQPPL);
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post