Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT Về việc ban hành quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT Về việc ban hành quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón

pgdsathay
pgdsathay 19/10/2022

Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT

Về việc ban hành quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón

Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Về việc ban hành quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

Bạn đang xem: Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT Về việc ban hành quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

———————-

Số: 36/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2010

THÔNG TƯ
Về việc ban hành quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón
————————-

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP về việc sử đổi Điều 3 thuộc Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón; Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón; Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 01/3/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón;

Căn cứ Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Văn phòng Chính phủ;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Bộ KHCN; Bộ Công thương;
– Tổng cục Hải Quan – Bộ Tài chính;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Công báo Chính phủ;
– Website Chính phủ;
– Vụ Pháp chế – Bộ NN&PTNT;
– Các Cục, Vụ có liên quan thuộc Bộ NN&PTNT;
– Lưu: VT, TT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Bùi Bá Bổng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post