Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTBXH ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTBXH ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

pgdsathay
pgdsathay 05/11/2022

Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTBXH ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Bạn đang xem: Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTBXH ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

————————–
Số: 30/2011/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
_________________

Căn cứ Luật Thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

Điều 1. Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội gồm tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh kết quả chủ yếu của hoạt động quản lý Nhà nước ngành Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm phục vụ việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội chung của đất nước và của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phân công trách nhiệm

a) Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Bộ ban hành:

– Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu của các chỉ tiêu thống kê ngành ban hành tại Thông tư này;

– Chế độ báo cáo thống kê và chế độ ghi chép ban đầu, hồ sơ hành chính phục vụ công tác thống kê ngành;

– Chương trình, quy trình điều tra thống kê của Bộ, ngành;

– Quy chế về công bố và sử dụng thông tin thống kê ngành.

b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thu thập, tổng hợp báo cáo thông tin thống kê cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Tiến độ thực hiện

a) Các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu quốc gia do Bộ chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu do Bộ chịu trách nhiệm công bố sẽ được tổ chức chuẩn hóa, hướng dẫn và triển khai thực hiện trong năm 2011.

b) Các chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu còn lại sẽ được thực hiện từ năm 2012.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp và xử lý.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
– Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc TƯ;
– Sở LĐTBXH các tỉnh/ thành phố trực thuộc TƯ;
– Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH;
– Đăng Công báo Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Website Bộ LĐTBXH;
– Lưu: VT, KHTC(10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Thanh Hòa

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post