Thông tư số 243/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 243/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Thông tư số 243/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Thông tư số 243/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

BỘ TÀI CHÍNH
———————–
Số 243/2009/TT-BTC

Bạn đang xem: Thông tư số 243/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
_____________________

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH 11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ về thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn kế toán hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) được thành lập theo Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính Phủ.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán và người làm kế toán theo quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004), Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (sau đây gọi tắt là Quyết định 19/2006/QĐ-BTC) và Thông tư này.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số tài khoản và phương pháp ghi chép một số tài khoản kế toán, sổ kế toán, mẫu báo cáo tài chính, giải thích nội dung, phương pháp lập và trình bày sổ kế toán, báo cáo tài chính có thay đổi so với Quyết định 19/2006/QĐ-BTC cho phù hợp với hoạt động của Quỹ. Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này, Quỹ thực hiện theo các quy định hiện hành và Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post