Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

pgdsathay
pgdsathay 05/11/2022

Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT

Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

Bạn đang xem: Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——————–

Số: 23/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2010

THÔNG TƯ
Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi
———————————

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– UBVHGD -TNTN &NĐ của Quốc hội;
– Hội đồng Quốc gia giáo dục;
– Ban Tuyên giáo TƯ;
– Bộ Tư pháp (Cục Ktr VBQPPL);
– Kiểm toán Nhà nước;
– Như Điều 3;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD-ĐT;
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDMN

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Thị Nghĩa

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post