Thông tư số 22/2010/TT-BNNPTNT Ban hành “danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 22/2010/TT-BNNPTNT Ban hành “danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Thông tư số 22/2010/TT-BNNPTNT

Ban hành “danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

Thông tư số 22/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành “danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

Bạn đang xem: Thông tư số 22/2010/TT-BNNPTNT Ban hành “danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
————-

Số: 22/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2010

THÔNG TƯ
Ban hành “danh mục bổ sung giống cây trồng
được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”
———————-

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng;

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” bao gồm: 02 giống ngô nếp, 2 giống bông, 1 giống thuốc lá nâu, 1 giống cam mật không hạt và 1 giống măng tây (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– VP Chính phủ;
– Công báo Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ NN & PTNT;
– UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;
– Cục BVTV, Vụ PC – Bộ NN & PTNT;
– Sở NN và PTNT các tỉnh, Tp. trực thuộc TW;
– Lưu: VT, TT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Bùi Bá Bổng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post