Thông tư số 182/2011/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 182/2011/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Thông tư số 182/2011/TT-BTC

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần

Thông tư số 182/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần.

Bạn đang xem: Thông tư số 182/2011/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần

BỘ TÀI CHÍNH

________________

Số: 182/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần
__________________________

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế tại công văn số 6293/BYT-KHTC ngày 07/10/2011,

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần, như sau:

Điều 1. Đối tượng nộp phí

1. Cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám định là đối tượng nộp phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần đối với các vụ án hình sự.

2. Cá nhân, cơ quan và tổ chức đề nghị trưng cầu giám định là đối tượng nộp phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần đối với các vụ việc dân sự, vụ án hành chính.

Người đề nghị trưng cầu giám định là thương binh; thân nhân liệt sĩ; người bị nhiễm chất độc da cam; người nghèo; người già cô đơn, không nơi nương tựa; trẻ em mồ côi, khuyết tật không phải nộp chi phí giám định tư pháp.

Điều 2. Mức thu phí

Phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần gồm chi phí giám định tư pháp và tiền bồi dưỡng giám định tư pháp.

Mức thu phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần quy định như sau:

Stt

Nội dung thu phí

Chi phí
giám định

Bồi dưỡng giám định

Mức thu phí
(đồng/trường hợp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

1

Giám định nội trú

5.200.000

6.600.000

11.800.000

2

Giám định tại phòng khám

3.100.000

250.000

3.350.000

3

Giám định tại chỗ

4.000.000

360.000

4.460.000

4

Giám định tại hội đồng xét xử

4.000.000

120.000

4.120.000

5

Giám định vắng mặt

50.000

2.650.000

2.700.000

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post