Thông tư số 176/2011/TT-BQP Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 176/2011/TT-BQP Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

pgdsathay
pgdsathay 06/11/2022

Thông tư số 176/2011/TT-BQP

Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Thông tư số 176/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng: Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh.

Bạn đang xem: Thông tư số 176/2011/TT-BQP Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

BỘ QUỐC PHÒNG

___________

Số: 176/2011/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

_____________________

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng – an ninh;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế Quyết định số 389/QĐ-BQP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ, công chức và đảng viên.

Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Giám đốc Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị; Tư lệnh các quân khu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các Bộ, ngành Trung ương; Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
– VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
– TAND tối cao; Viện KSND tối cao; Kiểm toán Nhà nước;
– UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– BTTM, TCCT, TCHC, TCKT, TCII, TCCNQP;
– Các thành viên Hội đồng GDQP-ANTW;
– Cơ quan TƯ của các đoàn thể;
– Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở TƯ;
– Bộ Tư lệnh các QK 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 và BTLTĐ HN;
– Bộ TL bộ đội BP, BTL các QC PK-KQ, HQ;
– HVQP; HVCT; Cục DQTV; BCHQS các tỉnh, TP TTTƯ;
– Trường QS các QK 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 và BTLTĐ HN;
– Cục Kiểm tra văn bản/BTP; Công báo, Website Chính phủ;
– Lưu: Văn thư, NC, M 400b.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đại tướng Phùng Quang Thanh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post