Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề

pgdsathay
pgdsathay 13/11/2022

Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH

Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề

Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề.

Bạn đang xem: Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

——————–

Số: 17/2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010

THÔNG TƯ
Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo
trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề

——————————-

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ – CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 38/2009/QĐ – TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành bảng danh mục nghề đào tạo cấp IV thuộc danh mục giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này ban hành danh mục nghề đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân làm cơ sở để các trường tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề trên phạm vi toàn quốc;

Bảng danh mục nghề đào tạo gồm danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề và danh mục nghề đào tạo trình độ Cao đẳng nghề.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký;

Thông tư này thay thế Quyết định số 37/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề, những nghề đã tuyển sinh đào tạo trước khi Thông tư này có hiệu lực sẽ được triển khai đến hết khóa học.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị – Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề,các trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề, trường Đại học, trường Cao đẳng, trường Trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các
Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Công báo, Website Chính phủ (2 b);
– Lưu Vụ Pháp chế, VP, TCDN (20 b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Đàm Hữu Đắc

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post