Thông tư số 137/2010/TT-BTC Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 137/2010/TT-BTC Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Thông tư số 137/2010/TT-BTC

Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá

Thông tư số 137/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản.

Bạn đang xem: Thông tư số 137/2010/TT-BTC Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá

BỘ TÀI CHÍNH

———————-

Số: 137/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá
và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản
———————————-

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ ban hành về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định thực hiện các nội dung sau đây của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc bán đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP):

1. Xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước để thực hiện bán đấu giá;

2. Chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện và Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP (sau đây gọi chung là Hội đồng bán đấu giá tài sản).

Trường hợp Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước thì coi như Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng bán đấu giá tài sản. Việc bố trí nguồn kinh phí, quản lý, sử dụng kinh phí trong trường hợp này áp dụng như đối với Hội đồng bán đấu giá tài sản quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản Nhà nước.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng hoặc chủ trì xử lý tài sản Nhà nước (gọi chung là đơn vị có tài sản bán đấu giá).

3. Hội đồng định giá tài sản; tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản được thuê để xác định giá khởi điểm.

4. Hội đồng bán đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này.

5. Các đối tượng khác có liên quan đến việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá và thực hiện chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post