Thông tư số 111/2012/TT-BTC Ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 111/2012/TT-BTC Ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu

pgdsathay
pgdsathay 06/11/2022

Thông tư số 111/2012/TT-BTC

Ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu

Thông tư số 111/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Bạn đang xem: Thông tư số 111/2012/TT-BTC Ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH

___________

Số: 111/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2012

THÔNG TƯ

ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu

để áp dụng hạn ngạch thuế quan

________________

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu.

Điều 1. Danh mục và thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng hạn ngạch

Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục hàng hóa và thuế suất để áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu (không phân biệt xuất xứ của hàng hóa).

Điều 2. Lượng hạn ngạch và thuế suất áp dụng

1. Lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương.

2. Hàng hóa nhập khẩu ngoài số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư này.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy File tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post