Thông tư số 10/2011/TT-BXD Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 10/2011/TT-BXD Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn

pgdsathay
pgdsathay 14/11/2022

Thông tư số 10/2011/TT-BXD

Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn

Thông tư số 10/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn.

Bạn đang xem: Thông tư số 10/2011/TT-BXD Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn

BỘ XÂY DỰNG

___________

Số: 10/2011/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia
đối với nghề Hàn

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia;

Căn cứ Công văn số 2499/LĐTBXH-TCDN ngày 01/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thỏa thuận ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia của nghề Hàn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2011.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Toà án nhân nhân dân tối cao;
– Công báo; Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra VBQPPL(Bộ Tư pháp);
– Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
– BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra;
– Lưu: VT,TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Đình Toàn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post